D-Rainclean

 Infiltrasjon og rensing i samme system

D-Rainclean er et rensesystem der infiltrasjonskanaler fylles  med filtermedia. Det rensede vannet kan deretter infiltreres på stedet, eller ledes til ønsket område. På selv begrenset areal kan D-Rainclean infiltrere og rense overvann fra større belagte flater så som tak, parkeringsplasser og veier. Overvannet ledes gjennom filtermediet og renses forforurensende stoffer i henhold til filtermediets konstruerte egenskaper. Forskjellige filtermedia kan benyttes, bla med mulighet for fjerning av opp til 95% tungmetaller.

 

D-Rainclean kan enkelt tilpasses forskjellige typer overflater og skiftende jordsmonn, og dimensjoneres ut fra forventet mengde overvann og størrelse på areal, samt den stedlige masses infiltrasjonsevne. Dersom stedlige masser har god infiltrasjons-evne kan overvannet infiltreres direkte etter rensing gjennom

D-Rainclean filtermedia. Er stedlig infiltrasjonsevne begrenset kan bufferkapasiteten økes ved å legge fordrøynings-kammer eller kassetter under D-Rainclean kanalene. Filtermediet kan også brukes i andre former som f. eks i større åpne bassenger/grøfter. 

 

 

 

Filtermediet/substratet renser effektivt overvannet ved filtrering,

adsorbsjon,ionebytte, utfelling og biologisk nedbryting.

Filtermediaet er primært beregnet for rensing av tungmetaller,

men kan delvis modifiseres i henhold til kundens ønsker. Bla.

leveres substrat for rensing av antimon, og det pågår uttesting

av fosfatrensende filtermedie. D-Rainclean fanger effektivt opp

olje ved at oljen fanges opp i filtermediets hulrom. 1 meter med

substratfylt D-Rainclean kanal har kapasitet til å fange opp 10

liter olje og holde på denne i inntil ett døgn.

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmeny

 

<-Tilbake

 

 

 

VA Systemer AS, 2680 Vågå  |  Tlf +47 974 20 101 eller +47 974 30 101  |  Epost: va-systemer@va-systemer.no